Cookie Policy

Tájékoztató
a KÉSZ Csoport weboldalával összefüggésben kezelt adatokra vonatkozóan

(Cookie Policy)

A KÉSZ Consulting Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 8/B; Cg. 03-09-113608) (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Ezért a www.kész.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatókkal és a Honlapon elérhető szolgáltatások használatával  kapcsolatban gyűjtott adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Jelen Tájékoztató a GDPR (EU 2016/679 rendelete) 13. cikke szerinti tájékoztatásnak minősül.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, a nyilvánosságra hozatalt követő hatállyal módosítsa, figyelemmel az előzetes tájékoztatásra és a vonatkozó jogszabályi korlátozásokra.

1. Automatikusan gyűjtött adatok

A Honlap látogatása során az Adatkezelő automatikusan, azaz nem regisztráció útján is hozzájuthat információhoz, illetve - ha ezt az Ön által használt böngésző beállításai lehetővé teszik, vagy azt Ön a Honlap első látogatásakor kifejezetten jóváhagyta – ún. sütiket (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely megkönnyíti a Honlap használatát, elősegíti, hogy minőségi felhasználói élményt és hatékony információforrást nyújtson a látogatók számára, illetve a Honlap üzemeltetője számára lehetővé teszi az oldal megfelelő működésének az ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását, a Honlap által nyújtott szolgáltatások zavartalanságát és hatékony fejlesztését.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát, illetve bármikor törölheti azokat a böngészője beállításain keresztül (ezt általában az Eszközök/ Beállítások menüjében az Adatvédelemre vonatkozó beállítások között találja).

A sütik által az Önről, illetve az Ön által használt eszközről (pl. számítógép, tablet, okostelefon) gyűjtött információk különösen az alábbiak lehetnek:

  • a Honlapra történő belépés és kilépés időpontja,
  • az Ön által használt IP cím,
  • böngészőjének típusa,
  • a meglátogatott oldalak és az ott eltöltött idő,
  • az igénybe vett szolgáltatás(ok),
  • az előzőleg látogatott weboldal címe.

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a látogató személyt beazonosítani, a sütik által gyűjtött adatok a látogató személyes adataival (pl. név, születési idő, e-mail cím, lakcím) - jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók.

A sütikről, azok működéséről a www.aboutcookies.org oldalon szerezhet további információkat.

2. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele során gyűjtött adatok

Az Adatkezelő a Honlapra történő belépéssel, illetve a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybevétele (regisztráció) során tudomására jutott személyes adatokat (pl. név, bejelentkezési azonosító, e-mail cím) minden esetben a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, az Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

A szolgáltatások igénybevételével Ön kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez (ráutaló magatartás).  A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban ezen rendelkezés nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelést.

3. Az adatkezelés időtartama

Az automatikusan gyűjtött adatokat a rendszer az  adatok rögzítésének időpontjától számított 72 óráig tárolja.

A Honlap használatával összefüggő adatokat a Honlap üzemeltetése érdekében az Adatkezelő, illetve a Honlap üzemeltetésébe bevont Adatfeldolgozó (lásd. alább) a rögzítésétől számított 6 hónapos időtartamig őrzi meg, majd ennek elteltével törli, illetve szükség esetén anonimizálja. Az anonimizált adatok statisztikai célokra bármikor felhasználhatóak.

4. Adatfeldolgozás

A Személyes adatok feldolgozását - az Adatkezelő megbízása alapján -  az IBCnet-Magyarország Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.; Cg. 01-09-665688) informatikai szolgáltató társaságon keresztül látja el (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az Adatfeldolgozó a személyes adatok kezelése során kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok kezelését látja el, melynek elvégzését követően a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő részére továbbítja.

5. Az adatokhoz történő hozzáférés, adattovábbítás

A gyűjtött adatokhoz, a fenti célok megvalósulása érdekében, kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok továbbítására csak a jogszabályokban rögzített esetekben, a jogszabály által erre felhatalmazottak részére (pl. hatóságok) történhet.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a Honlapon gyűjtött és általa kezelt személyes adatok védettek legyenek az illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A GDPR és a hazai jogszabályoknak megfelelően Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak törlését, illetve helyesbítését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve korlátozhatja azok felhasználhatóságát. Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást is,

Az Adatkezelő az ezirányú kérelmeket, illetve az adatkezelés elleni tiltakozást a GDPR és a hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

  • E-mail: adatvedelem@kész.hu
  • Telefon: +36 1 476 6900

Az Önt megillető jogokról és a jogérvényesítési lehetőségekről bővebb tájékoztatást a KÉSZ Csoport Általános Adatkezelési Tájékoztatójában olvashat (link).

* * *

Budapest, 2019. április 15.